Algemene Leverings voorwaarden Groothandel

VERZENDVOORWAARDEN

Vitex Natura levert aan verschillende landen. Verzendtijden variëren afhankelijk van de locatie en lokale serviceprovider.

Leveringslanden; Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Schotland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Italië, Polen, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Bulgarije, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Cyprus, Malta, Estland, Roemenië, Griekenland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Kroatië, Letland.   

* Noorwegen, Zwitserland, Turkije, Montenegro, Macedonië, Servië, Albanië, Noorwegen, Turkije, Andorra, Canarische Eilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, IJsland, Vaticaanstad, San Marino, Liechtenstein, Rusland, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland , Georgië, IJsland, Moldavië, Monaco, Oekraïne, San Marino, Vaticaanstad, Bosnië, Herzegovina, Kosovo, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië.

 

VERZENDKOSTEN VOOR LEVERINGEN 

Vitex Natura werkt samen met verschillende logistieke bedrijven. Op deze manier kunnen we de laagst mogelijke transportkosten bieden.

 

EUROPESE ORDERS & REST VAN DE WERELD 

Leveringen naar landen buiten de EU zijn mogelijk via onze webshop. De extra verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van uw locatie. 

* Houd er rekening mee dat de prijzen van de producten exclusief invoerrechten en belastingen zijn. De douanerechten (of tarieven) worden bepaald door de douane van het land van bestemming en kunnen aanvullend van toepassing zijn, afhankelijk van het aankoopbedrag.

Standaard worden invoerrechten doorberekend aan de ontvanger. Volgens Incoterms, DAP (Delivered At Place). Incoterms is een standaardpraktijk in het internationale transport van goederen en definieert de rechten en plichten van kopers en verkopers. 

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden groothande

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

Artikel 4. Prijzen en betalingen

Artikel 5. Levering

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Artikel 10. Persoonsgegevens

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12. Diversen

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 14. Redelijk annuleringsbeding

—————————————————————-

Artikel 1. Toepasselijkheid                                                                                                                                   

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Groothandel VitexNatura handelt onder de naam Luxury and Beauty zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Groothandel VitexNatura worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Groothandel VitexNatura worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Groothandel VitexNatura ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Vitex Natura Groothandel

       Adres: Stuwweg 22, 6219NB

       te Maastricht - Nederland

       Tel. 0031655535000

       info@vitexnatura-wholesale.com

       www.vitexnatura-wholesale.com

       Onderdeel van de onderneming;

       Luxury & Beauty 

       K.v.K 14627852 te Maastricht  

       BTW id. NL001824219B31 

       Luxury & Beauty ING 9312658 

       IBAN: NL40INGB0009312658

       BIC (Swift-Code): INGBNL2A

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Groothandel VitexNatura zijn vrijblijvend en Groothandel VitexNatura behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Groothandel VitexNatura. Groothandel VitexNatura is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voor waarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Groothandel VitexNatura dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

Voor bestellingen met het afleveradres gelegen buiten Nederland worden de tarieven van de reguliere post gehanteerd.

Groothandel VitexNatura biedt de volgende betalingsmogelijkheid aan.

Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Groothandel VitexNatura binnen is. Bij nieuwe klanten is dit een MUST en moeten wij dit helaas toepassen.

U kunt het totaalbedrag overmaken naar :

       Luxury & Beauty ING 9312658 

       IBAN: NL40INGB0009312658

       BIC (Swift-Code): INGBNL2A

Artikel 5. Levering

Indien de overmachttoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Groothandel VitexNatura als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Groothandel VitexNatura opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Groothandel VitexNatura is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Groothandel VitexNatura gedragen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Groothandel VitexNatura verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Groothandel VitexNatura geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Groothandel VitexNatura daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@vitexnatura-wholesale.com

Daar wij producten uit Zuid Europa, Oosterse en Aziatische landen importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Groothandel VitexNatura, dan wel tussen Groothandel VitexNatura en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Groothandel VitexNatura, is Groothandel VitexNatura niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Groothandel VitexNatura.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Groothandel VitexNatura houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Groothandel VitexNatura respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Groothandel VitexNatura.

Artikel 11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Groothandel VitexNatura ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Groothandel VitexNatura gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Groothandel VitexNatura kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

Indien u aan Groothandel VitexNatura schriftelijk opgave doet van een adres, is Groothandel VitexNatura gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Groothandel VitexNatura schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Groothandel VitexNatura gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Groothandel VitexNatura deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Groothandel VitexNatura in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Groothandel VitexNatura vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Groothandel VitexNatura is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Redelijk annuleringsbeding

Vitexnatura zal aantonen wat zijn schade en geleden verlies zal zijn, wanneer de consument de overeenkomst (voortijdig) annuleert. Een naar redelijkheid vast te stellen deel. Hierbij word rekening gehouden met de reeds door VitexNatura verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten zoals o.a. een bestelling geplaatst, extra personeel geregeld, extra productie of verpakking uitgaves of logistiek kosten.

Dit redelijk aantoonbare verlies zal het maximale percentage of bedrag zijn dat Vitexnatura in het annuleringsbeding zal opnemen. Een correct percentage/bedrag dat de redelijkheidstoets kan doorstaan.

Mocht de consument dit bedrag bij annulering niet willen betalen en probeert de consument het annuleringsbeding te vernietigen, dan zal VitexNatura stellen en bewijzen dat het hier om een redelijk annuleringsbeding gaat.

Wanneer de overeenkomst beëindigd word (zonder dat sprake is van een tekortkoming van VitexNatura) en door de afnemer gezien word als onredelijk bezwarend, dan zal VitexNatura aantonen dat het een redelijke vergoeding voor door de gebruiker (lees: ondernemer) geleden verlies of gederfde winst betreft.

Vitexnatura zal zijn (of door een accountant) gemaakte berekening in het geding brengen waaruit de (hogere) genormeerde schade volgt dan het door de consument te betalen bedrag dat uit het annuleringsbeding volgt.

 

RETOURNEREN UIT DE REST VAN DE WERELD

Helaas kunnen we op dit moment geen terugkeer uit andere landen dan de Europese Unie accepteren. We vragen u vriendelijk om uw begrip. 

Starterspakket eco schoonmaak producten

Starterspakket lavendel bio producten

Starterspakket bio olijfolie producten

Starterspakket lavendel bio olijfolie producten

Kennismaking actie Rozen producten

Kennismaking actie Lavendel producten

De Eau de Cologne à l'Ancienne​ uit Grasse Zuid frankrijk

Gast vlogger.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Superclair Kennismaking pakketten verkoop!

Superclair household cleaning products package.

Le Serail Kennismaking pakketten verkoop!

Le Serail personal hygiene package

Turkse wijnen

Betaalbare tand implantaten

Health & Aesthetics

© 2016 - 2024 Vitex Natura groothandel natuurlijk mooi en gezond. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel